تصاویر / مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

به گزارش تکرار ، آچه نام یکی از استانهای کشور اندونزی است که در جزیره سوماترا قرار گرفته است. آچه تنها استان اندونزی است که قوانین شریعت با جدیت در آن اجرا می‌شود و متخلفان در ملاعام شلاق می‌خورند.

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه

تصاویر : مجازات زنان و مردان متخلف توسط پلیس شریعت آچه