تصاویر / حضور دوباره زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار ایران و پرتغال

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :