تصاویر / برداشت کلزا در استان مازندران

روفیا قلی نژاد لیندی : برداشت کلزا در مزارع استان مازندران در حال انجام شدن است . نکته قابل توجه این است که کشاورزان مازندرانی از پرداخت به موقع شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور در بحث خرید کلزا به نیکی یاد می کنند. آنها معتقدند حمایت های محمد جعفری مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور از کشاورزان باعث بهبود وضعیت تولید کلزا شده است. تصاویر زیر مربوط به برداشت کلزا در روستای اسماعیل کلای کوچک در شهرستان جویبار می باشد.